پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

آنوریسم در محل تعبیه فیستول شریانی وریدی – پرسش 171