پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

ترمیم میترال و تعویض آئورت – پرسش 2205