پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

باسلام از دیروز مچ پای راستم ورم کرده ولی نهایت دارد بصورتی که شب نتوانستم یک لحظه بخوابم – پرسش 314