پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

سلام من بیمار خودت استاد بزرگ دکتر فروزان نیا هستم ی فقط می خواهم ببینم دکتر بخاطر بیماریم – پرسش 2057