هزینه عمل قلب باز با دفترچه تامین اجتماعی – پرسش 290