هزینه تعویض دریچه قلب در بیمارستان عرفان نیایش – پرسش 42