خارش بخیه های پایین روی شکم در عمل قلب – پرسش 1328