پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

دریچه میترال فلزی – پرسش 1835