پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

نارسایی دریچه آئورت – پرسش 2533