پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

نتیجه آزمایش pt بعد از مصرف یک ماه قرص وارفارین به میزان روزی یکی و نیم – پرسش 2619