پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

تغییر pt/inr و تپش نامنظم و بالا – پرسش 1214