پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

آیا قرص اسویکس قبل از عمل جراحی باید قطع شود؟ – پرسش 1253