پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

گرفتگی رگ فنر زدند (دکتراندیشمند) رگها باز نشدند – پرسش 976