گرفتگی رگ فنر زدند (دکتراندیشمند) رگها باز نشدند – پرسش 976