پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

نوبت برای عمل تعویض دریچه آئورت – پرسش 1681